2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals - Hardcover

2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals - Hardcover

: In stock

$223.00

Standard Details

2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals

ASHRAE Handbook—Fundamentals covers basic principles and data used in the HVAC&R industry.

: ASHRAE

: 9781931862714